Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
02 Mart 2022

ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ

 

06.04.2011 Tarih ve 27897 Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik” ve 14.05.2012 Tarih ve 2012 / 23 Sayılı “Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Genelge” uyarınca;  Hastanemiz çalışanlarının  yüksek motivasyonda çalışması ve güvenli bir ortam sağlanması, hizmet sunumunda kalitenin artırılması, çalışanlarımız için muhtemel risklerin belirlenmesi ve bu risklerin giderilmesi için uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesi ve hizmet içi eğitimler ile güvenli çalışma ortamının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla hastanemizde “Çalışan Hakları Ve Güvenliği Birimi” kurulmuştur.


Çalışan Hakları Ve Güvenliği Birimi Olarak;

1- Çalışan personelin sözlü veya yazılı memnuniyet, dilek, öneri ve şikayetlerini kabul etmek,

2- Başvuruları raporlandırmak,

3- Gerekli düzenleyici ve önleyici faaliyetlerin başlamasını sağlamak  ve başvuru yapanlara geri bildirimde bulunmak,

4- Beyaz kod bildirimlerini takip etmek,

5- Çalışan hakları ve güvenliğine yönelik gelişmeleri ve çalışmaları takip etmek,

7- Aylık olarak başhekimliğe ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne rapor sunmak,

8- Şiddet gören sağlık çalışanına, talep halinde psikososyal destek vermek,

 Görevlerimiz arasında yer almaktadır.


ŞİDDETE MARUZ KALAN SAĞLIK ÇALIŞANININ İZLEYECEĞİ YOL

1- Fiili veya sözel şiddete maruz kalan sağlık çalışanı telefon aracılığı ile “1111” tuşlayarak “Beyaz Kod” ihbarı yapmak sureti ile süreci başlatmalıdır.

2- Herhangi bir şiddet olayı mesai saatleri içerisinde gerçekleşti ise, Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine ve/veya Beyaz kod uygulamasından sorumlu başhekim yardımcısına, mesai saatleri dışında ise nöbetçi acil doktoruna bilgi verebilir. Eş zamanlı olarak durum, sağlık çalışanının şikâyetinin olup olmadığına bakılmaksızın, Foça Cumhuriyet Başsavcılığına ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Hukuk ve Muhakemat birimine ilgili başhekim yardımcısı ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi tarafından bildirimi yapılır.

3- Fiili veya sözel şiddete maruz kalan sağlık çalışanı kişisel olarak da Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ve 7/24 kesintisiz hizmet veren “113” numaralı Beyaz Kod danışma hattını arayarak veya www.beyazkod.saglik.gov.tr internet adresi üzerinden “Bildirim Formu ” doldurularak bakanlığa olay hakkında bilgi verebilir. 

 

 

MEVZUATA GÖRE SAĞLIK ÇALIŞANININ HİZMETTEN ÇEKİLMESİ

Sağlık Bakanlığının 2012/23 Sayılı Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Genelgesi

Hizmetten çekilme;

Sağlık çalışanları, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde bulunabilir.

a) Hizmetten çekilme talebi, kurum tarafından belirlenen yöneticiye sözlü veya yazılı olarak bildirilecektir.

b) Bildirim üzerine yetkili yönetici, olayı derhal değerlendirerek hizmetten çekilme talebinin uygun olup olmadığı hakkında gecikmeksizin karar verecektir.

c) Yetkili yönetici, hizmetten çekilme talebini uygun bulduğu takdirde hastanın sağlık hizmeti almasına ve tedavisinin devamına yönelik tedbirleri güvenlik tedbirleriyle birlikte alacaktır. Bu kapsamda ilgili hastanın sağlık hizmetini devam ettirecek yeni sağlık çalışanını belirleyecek, kurum içerisinde bunun mümkün olmaması halinde hastanın hizmet alabileceği başka bir sağlık kurumuna sevkini ve hizmet alımını sağlayacaktır. Bu süreç sırasında hastanın tedavisinin aksatılmamasına itina edilecektir.

 

MEVZUATA GÖRE SAĞLIK ÇALIŞANININ İFADESİNİN İŞ YERİNDE ALINMASI

 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

Ek Madde 12 - (Ek: 2/1/2014-6514/47 md.)

Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu,  4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 100 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında tutuklama nedeni varsayılan suçlardandır.

Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel, bu görevleriyle bağlantılı olarak kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun uygulanmasında kamu görevlisi sayılır.

(Ek fıkra:15/11/2018-7151/21 md.) Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle kasten işlenen suçlardan şüpheli olanlar, kolluk görevlilerince yakalanır ve gerekli işlemleri yapılarak Cumhuriyet başsavcılığına sevk edilir. Cumhuriyet savcısı adli işlemleri tekemmül ettirir. Bu suçların soruşturmasında, kolluk tarafından müşteki, mağdur veya tanık olan sağlık personelinin ifadeleri işyerlerinde alınır. Bu fıkra hükmü, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan

personele karşı görevleri sebebiyle kasten işlenen suçlar hakkında da uygulanır.MEVZUAT;

  1. 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
  2. Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik
  3. İçişleri Bakanlığının 2012/22 Sayılı Sağlık Çalışanlarına Karşı İşlenen Suçların Soruşturulması Genelgesi
  4. Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
  5. Sağlık Bakanlığının 2012/23 Sayılı Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Genelgesi
  6. Sağlık Bakanlığının 2016/3 Sayılı Hukuki Yardım ve Beyaz Kod Uygulaması Genelgesi
  7. İlgili Diğer Mevzuat;

Kanun

♦ 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

♦ 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

♦ 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

♦ 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu

♦ 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun


Tüzük

♦ Tıbbi Deontoloji Tüzüğü


Yönetmelik

♦Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği

♦ Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği

♦ Hasta Hakları Yönetmeliği

♦ Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik


Tebliğ

♦ Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama

Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

Genelge

♦ İş yerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi konulu

Başbakanlık Genelgesi (Resmi Gazete:19 Mart

2011/27879)

♦ 2014/32 Sayılı Hasta Hakları Uygulamaları GenelgesiTel: 0232 812 5162 - 119          

e-posta: focadh.calisanhak@saglik.gov.trAçıklama: https://dosyahastane.saglik.gov.tr/Resim/445179,saglik-calisani-olmak-zor-ve-ozveri-isteyen-cok-degerli-bir-meslek-tir-yeri-geldiginde-azrail-ile-sjpg.png?0